Brandforsikring

I forbrydernes fodspor...

 

 

Aar 1859 den 7. september kl. 10 Formiddag er af undertegnede Sognetaxationsmænd i henhold til Lov af 4. marts 1857 foretaget følgende Taxation til Indtegning i Landbygningernes almindelige Brandforsikring.

 

Balslev Sogn Balslev Mark

Jens Olsens Fæstehuus under Grevskabet Wedellsborg, Matr. Nr. 31.

 

A.Stuehuset i Synden 8 Fag 20 ¾ Alen langt 11 ¼ Alen dybdt 3 1/3 Alen høidt.

Fra Grunden til Gjesimsen Grundmuur af 1 ½ Steens Muur, blandet Overtømmer, Straatag, 16 Fag Vinduer, 1 dobbelt Dør, 6 Fyldings- og 3 glatte Døre, 2 Skorsteene og 1 Ovn af brendte og ubrendte Steen overalt Brædeloft og Brædegulv 3 Fag, Muursteens Gulv i 3 Fag, Resten ingen Gulv. Indrettet til Dagligstue, Storstue, Kjøkken, Spiiskammer, Gjæstekammer og Brøggers.

 

Taxeret pr. Fag til 70 rdr. Er for 8 Fag 560 rdr. Til Udvendig muur er brugt 20.000 Steen af 7 rdr, er 140 rdr.

 

B.Wæstren Huus 7 Fag 18 Alen langt 9 Alen dybdt 3 ½ Alen høidt, Bindingsværk af blandet Under- og ditto Overtømmer, muurede Wægge af brendte og ubrendte Steen. Straatag, 7 Fag Vinduer, 1 dobbelt Dør og 6 glatte Dørre, 1 Skorsteen af ubrendte Steen. Brædeloft i 4 Fag. Indrettet til Aftægtsbolig som bestaar af 4 Fag til Dagligstue, Kjøkken og Sovekammer med Brædegulv i 2 Fag. Resten Sandgulv. De øvrige 3 Fag er anvendt til Kostald og Tørvehuus. Taxeret pr Fag til 40 rd er for 7 Fag 280 rd.r

Lateris 840 rdr.

 

C.Nordren Huus 6 Fag 13 1/2 Alen langt 8 ¾ Alen dybdt 3 ½ Alen høidt. Bindingsværk af blandet Under- og Ditto Overtømmer. Straatag muurede Wægge af brendte og ubrendte Steen. Indrettet til Kornloe og Kornhuus. Taxeret pr. Fag til 40 rd er for 6 Fag 240 rd

 

Summa 1080 rd

 

Dette Huus stod forhen forsikret under Forsikrings Nr. 36 for 200 rdr som nud udslettes og ligger over 100 Alen fra nærmeste fremmed Bygning som er Gjordemoder-Boligen paa Udby Mark og hvis Forsikrings No ikke haves.

 

Det bemærkes at i Fortegnelsen staar dette Huus anført for Mandelmosehuus paa Mosegaards Mark, men er Broendehuus paa Balslev Mark.

 

Denne Forretning haver vi foretaget saaledes at vi trøste os til med vor Ed at bekræfte samme.

ut supra

Jørgen LarsenAnders Hansen

FormandTaxationsmand

Betalt

Formanden 2 mark

Taxationsmændene ???

 

Broendehus

I 1853 var stuehuset i det der har kaldes det "Wæsteren huus"