Fæste 1854

I forbrydernes fodspor...

 

Fæstebrev Broendehus (se det originale dokument)

 

Nr. 4 FR VII Fjerde Klasse Fæstebrev

1854 -42 Rbskilling Karl Wilhelm Adam Sigismund

Greve af Wedell til Grevskabet

Wedellsborg; Hans Kongelige

Majestæts Kammerherre

og Ridder af Dannebrogen

samt Kommandeur af den svenske

Nordstjerne-Orden

 

stæder og fæster herved til Jens Olsen af Balslev det saa-

kaldte Broendehus under Matr.No. 31 Balslev

sogn under Grevskabet Wedellsborg som hans formand

i Ægteskab Niels Hansen sidst havde Fæstebrev paa, frit

det huus hvoraf den aarlige Gammelskat beløber 2 Rbd,

77 sk og som staaer for ny Matrikulshartkorn: 3 Skp,

3 fdr., ¾ Alb. bemeldte Jens Olsen sin Livstid maa

bruge og i Fæste besidde paa Wilkaar, at han i rette

Tider udreder de deraf nu paabudne eller herefter

Paabydende Kongelige Skatter og Afgifter, offentlige

og communale Byrder og Præstationer samt øvrige

onera (latin: byrder) ligesaa fuldt som Selveiere, saa og Renter af

Hæftelsen til Banken, svarer under tvang af ud-

Pantning i Medhold af forordning af 27. Mai 1848 aarligt

Landgilde 7 Rbd, 16 Sk. Og ligeledes under Udpantnings-

Tvang i Medhold af Loven af 4. Juli 1850 i stedet

for Pligtarbeide aarlig 8 Rbd, 64 Sk., dyrker tilbørlig

husets Jorder og freder dets sten og tjørn,

holder bygningerne stadig assurerede i Landets almin-

delige Brandkasse, betaler Brandcontingentet,

og vedligeholder disse i saadan Stand, at samme

til sin Tid kan afleveres overeensstemmende med ved-

hæftede Syns og overleveringsforretning, og for

øvrigt efterkommer de gjældende Love og Bestem-

melser navnlig om Fæsteforholdene. Jagtretten

paa Husets grund forbeholdes Eieren. For Ind-

fæstning qvitteres. Til Bekræftelse under min Haand

og Segl. Wedelsborg Birkeretskontor den 12. December 1854

K. W…… (LS).

 

Tværs hen over fæstebrevet står: Udslettet inden Wedellsborg Birks Ret den 29. november 1902 - No. 471 fol. 138.