Eksekvering af dommen 1856

I forbrydernes fodspor...

 

Under arbejdet med sagen er der dukket mange dokumenter op.

Samlet giver de et indblik i eksekveringen af dommen og de mange personer, som på en eller anden måde er involveret.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wedellsborg Birk og Wends Herred, Middelfart d. 4. August 1856 (Se det originale dokument)

( transskriberet af af Hans Jensen)

 

Foranlediget af Deres Højvelbaarenheds ærede Skrivelse af 2. d.Md., betræffende hvilke Foranstaltninger der maatte være trufne til Fuldbyrdelsen af Højesteretsdommene mod Arrestanterne Peder Olsen, Jens Henrik Christiansen Boye, Christen Hansen Sosmed samt Anders Sørensen Pranger i henhold til Deres Højvelbaarenheds Skrivelse af 24. forrige Maaned, giver jeg mig den Ære at meddele, at straks efter at have modtaget sidstnævnte Skrivelse blev sammes Indhold tilligemed Afskrift af de medfulgte Dokumenter tilstillet konstitueret Birkedommer Madsen, men hans fraværelse paa en rejse hvorfra han først hjemkom torsdagen d. 31. Juli om aftenen, forhindre da at Conferance om hvad der i fællig skulle foranstaltes kunne finde sted Løverdagen d. 2. August.

Der blev derpaa strax tilskreven.

a. Kjøbenhavns Politidirecteur om at lade Deliquenterne transportere hertil Middelfart Arresthus paa den hurtigste Maade saasnart Underretning erholdtes hvad Dag Skarpretteren kunne give Møde.

b. Amtmanden over Skanderborg Amt om at anmode Skarpretteren snarest muligt at indfinde sig med de fornødne Requisitter til Fuldbyrdelse af Dommen, hvorhos for nærværende Embedsmands vedkommende.

c. Pastor Krag i Gjeldsted er tilskrevet om at forberede Peder Olsen til Døden og følge ham til Retterstedet, men i henhold til Justitsministeriets Skrivelse af 29. forrige. Men da Communicaret fra Deres Højvelbaarenhed under 2. denne Maaned vil dette nu bortfalde.

d. Ligesom endelig Sognefogden for Rørup Sogn er tilskrevet om at træffe de fornødne foreløbige Foranstaltninger paa selve Gerningsstedet til Straffens Fuldbyrdelse.

Jeg forventer saaledes i løbet af 8 á 10 Dage at Executionen kan finde sted.

Middelfart d. 4. August 1856.

Underdanigst

L. Schmidt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Arresten København (Se det originale dokument)

( transskriberet af af Hans Jensen)

Regning

 

For Arrestanten Jens Hendrik Böie, som er dømt til at have sit Liv forbrudt, er for hans Rejse til Fyhn, til hans Eqvipering kiöbt:

1 Tröie 2 rd 3 mk sk

1 par Buxer 2 - 4 - -

1 Vest 1 - 2 - -

1 par Strömper 0 - 3 - 8 -

1 Kaskiet - 4 - -

1 Halstørklæde - 2 - 8 -

1 par Skoe 2 - 1 - -

Summa 10 Rbd 2mk

Ovenanförte 10 Rigsbankdaler 2 Mark er mig af Politikassen tilbagebetalt, hvorfor quitteres.

Kiöbenhavn den 11. august 1856

Underdanigst

Mumble (?)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regning fra Københavns Politiarrest ang. Jens Henrik Christiansen Boyes ophold

København 11. august 1856

(Se det originale dokument)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Middelfart Lægedistrikt

Journal 1854-1898 m.m

Er fundet følgende notat:

15/8 1856 overværet tvende Forbryders Kagstrygning ved Broendehus

( transskriberet af af Jytte Skaaning)

 

Der er desværre ingen kopibog bevaret for perioden – findes først 1858-1915

 

Indkomne breve 1848-1881 er fundet følgende brev:

Som Svar paa min Skrivelse af

Dags Dato til Distriktslægen Cancellieraad

Toxwerdt om, efter Reqvisition af Bir-

kedommeren ved Vedelsborg at være

tilstede ved 2 Delinqventers Kagstryg-

ning Fredagen den 15de d:M: om Mor-

genen Kl: 5 ved Broende, har Can-

cellieraaden mundtlig meddeelt mig,

at Deres Velbyrdighed er constitueret Di-

striktslæge fra 1ste d:M: af at regne

og at altsaa Reqvisitionen til Dem vil

være at stille.

Ifølge heraf maae jeg saaledes tilla-

de mig at anmode om at Deres Vel-

byrdighed i ovennævnte Øiemed paa

Embeds Vegne vil give Møde an-

førte Tid og Sted.

Middelfart d: 13e August 56.

L. Schmidt

Const.

 

Sendt til

S:T:

Her Const: Distriktslæge Schou

 

Toxwerdt er tdl. distriktslæge i Middelfart-Vends Lægedistrikt – nu i Odense Lægedistrikt

H.C.F. Schou i Middelfart – konstitueret som distriktslæge i Middelfart-Vends Lægekreds officielt pr. 27.8.1856, men reelt fra 1.8.1856

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gelsted-Rørup pastorat, Gelsted sogn

Gelsted Sognekrønike 1854-1864, side 48

( transskriberet af af Jytte Skaaning)

Pastor M.G. Krag skriver i Gelsted sognekrønike således:

 

14. august.

Efterat det hele Dagen havde blæst fra Østen med lummervarm Luft frembrød kl. 7 Aften

et haardt Vejr med Lynild og Torden fra alle Himmelhjørner især Sydøst, Øst og Nord

der varede til kl. 9. Samme Nat kom en Expresse med Brev fra Pastor Oxholm i Middelfart.

 

 

d. 15-8-1856

Kom Pastor Oxholm kl 6½ ligefra Executionen Med Jens Ch. Boje, An-

ders Pranger og Christian Sosmed, hvoraf den første blev halshugget,

de 2 andre kagstrøgne på en Høi paa Broende Mark i Udby Sogn. Boje gik

til Døden med dyb Erkjendelse, Ydmygelse, Anger og en fast Tro paa

Guds Barmhjertighed. Religionen havde seiret over dette eengang saa

forslagne, afsløvede og i Lastens Dyb nedsjunkne Gemyt. Han tog i dyb Be-

vægelse Afskeed med sine Med-Delinqventer og kyssede, bevidnede Præ-

sten sin inderligste Tak og kyssede hans Haand, klædte sig selv

af og knælede under Bøn til Gud paa Jorden for at lægge sit Hoved

paa Blokken. En Skare af flere Hundrede Mennesker vare samlede omkring

Retterstedet i hvis Jord Forbryderens Legeme blev nedsænket. To Fru-

entimmer skulle have opøst en Deel af Forbryderens Blod og taget

det med sig.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Til

Fyens Stiftamthuus / Odense (Se det originale dokument)

( transskriberet af af Hans Jensen)

3614

1853 27

 

At Executionen paa Jens Henrik Christiansen Boye, Christen Hansen Sosmed og Anders Hansen Sørensen Pranger dags dato har fundet sted overensstemmende med Kongeligt allernaadigst Rescript af 16. XX saaledes at Boye er blevet halshugget og de andre to strøgne til Kagen, tillader jeg mig at indberette executionen, og navnlig Henrettelsen blev af Skarpretter Nielsen af Horsens udført med stor Sikkerhed og Dristighed, og under hele Handlingen herskede, uagtet en stor Mængde Mennesker var strømmet sammen, den største Ro og Orden.

Den over det passerede affattede Fogedforretning skal jeg i Udskrift tillade mig at fremsende med første Post. De kagstrøgne Forbrydere ville uden Henstand, og rimeligvis imorgen blive afsendt til Tugthuset i Horsens.

p.t. Middelfart d. 15. August 1856.

Allerærbødigst

N. Madsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Udskrift af Wedellsborg Birks Foged Protokol (Se det originale dokument)

( transskriberet af af Hans Jensen)

 

Aar 1856 den 15. august om Morgenen kl. 5 mødte undertegnede Kongens Foged i Grevskabet Wedellsborg Birk samt Birkedommer og Skriver Madsen paa Gaardmand Christen Christensens Mark i Balslev Sogn i Nærheden af Broendehus, for ifølge Stiftamtets Ordre af 24. s.m. at foranstalte exeqveret Højesteretsdom af 27. Maj d.a. saaledes som denne er modificeret, ved Kongelig allernaadigst Rescript af 16.s.m. og hvorefter Arrestanterne Jens Henrik Christiansen Boye, Christen Hansen Sosmed og Anders Hansen Sørensen Pranger ere til fundne den førstnævnte at miste sit Liv og de tvende sidstnævnte at stryges til Kagen og derefter at hensættes til Tugthusarbeide paa Livstid. Efter at Delinqventerne vare ankomne til bemeldte Rettersted hvortil J H C Boye ledsagedes af Pastor Oxholm fra Kjøbenhavn blev Højesteretsdommen og Anulationen af Dommen i den forrige Instans samt det Kgl. allernaadigste Rescript højt og lydelig oplæst for Delinqventerne og de tilstedeværende hvorefter Jens Henrik Christiansen Boye blev lagt paa Blokken og Livsstraffen paa ham exeqveret derved at Skarpretter Nielsen med eet Hug skilte Hovedet fra Kroppen, hvorefter Liget lagdes i Ligkiste og begravedes paa Retterstedet.

Christen Hansen Sosmed og Anders Hansen Sørensen Pranger blev derefter hver for sig bundne til Pælen og tildelte hver 27 slag af 9 ris, hvorefter de igen bleve overgivne til bevogtning her ved fogdens nærmere Foranstaltning at afsendes til Tugthuset i Horsens.

Efter at de nævnte Documenter dernæst vare forsynede med Paategning, blev disse med expresse sendt til Herredsfogeden i Middelfart for af ham imorgen at afbenyttes ved executionen paa Peder Olsen. Som specielt tilkaldte Vidner var tilstede Sognefoged Hans Pedersen af Ørslev og Sognefoged Anders Hansen af Balslev.

Forretningen bekræftet med Underskrifter.

N. Madsen

Vidner

Hans Pedersen Anders Hansen

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gelsted-Rørup pastorat, Rørup sogn

Rørup Sognekrønike 1854-1864, side 48

( transskriberet af af Jytte Skaaning)

Pastor M.G. Krag skriver i Rørup sognekrønike således:

 

16. august.

Blev Forbryderen Peder Olsen (om Jens Ch. Boje se G.S.K. p. 48) der overbevist

om at have myrdet Pigen Ingeborg Rasmusdtr af Rold, med

hvilken Handling den i fjor afdøde Laurine Boje

havde været ham behjælpelig, halshugget paa Wædele-

gaardens Mark ved Etterup. Pastor Oxholm havde

beklaget, at denne Forbryder holdt fast ved en haard

nakket Benægtelse af Gjerningen, og viste sig under

Beredelsen, saa dorsk, sløv, dyrisk og forstokket, at

det havde været umuligt for Præsten at bane sig

Vei til hans Indre. Dog foregik der d. 15de, efter

J. Bojes Død, en Forandring med ham til det Bedre.

Erkjendelsen vaagnede, maaske og nogen Anger

skjøndt vel bevirket af Dødsfrygt viiste sig. Han tog

Afskeed med sin Moder, hvem han leverede en lille

Pakke og nogle faa Penge. Paa Retterpladsen var hans

forrige sløve stundom kaade Væsen afløst af Alvor og Tilbøje-

lighed til at høre Præstens Ord. Han kunde eller vilde

ikke klæde sig af, rystede og havde Møje med at lægge sig

ned for at modtage Dødshugget. Han faldt som et hoelad

villieløst Redskab for en ugudelig Quinde og er et grufuldt

Exempel til Advarsel. Der havde indfundet sig

en Deel Tilskuere, dog langtfra ikke saa mange som

ved Bojes Afstraffelse.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Udskrift af Wends Herreds Fogedprotokol (Se det originale dokument)

( transskriberet af af Hans Jensen)

 

Aar 1856 Løverdagen d. 16. August om Morgenen kl. 5 mødte Kongens Foged i Wends Herred, Kammerjunker By-og Herredsfoged Wedel Heinen, i sit svaghedsforfald ved Fuldmægtig L. Schmidt, i medhold af Justitsministeriets Resulotion af 28. Februar d.a. og Stiftamtets Konstitutuion af 30. April næstefter, samt med Vidnerne Sognefogederne Hans Nielsen af Aalsboe og Mads Jørgensen af Sletterød, paa Etterup Mark i Rørup Sogn i nærheden af Gribsvad, hvor i forvejen et Rettersted var indrettet, for ifølge Stiftamtets Ordre i Skrivelse af 24. Juni sidstleden at exequere Dommen over den til Døden dømte Peder Olsen. Retterstedet var straks ved Misgerningsstedet. Præcise kl. 5 ankom saavel Delinquenten, under tilbørlig Eskorte af Politibetjente fra Kjøbenhavn og Middelfart, saa og den gejstlige nemlig Præsten ved de civile arrester i Kjøbenhavn, Pastor Oxholm, der havde lovet at følge Delinquenten til hans Endeligt. Forud var ankommen Skarpretteren af Horsens med sine Folk. Omkring Pladsen, der er en liden Høj, var slået kreds af Rørup og Fjelsted Sogns Beboere, forsynede dels med Forke og dels med XX . Saasnart Delinkventen ankom til pladsen blev det ham paalagte Haandjern aftaget, hvorpaa han fri for Baand og Fængsel blev ført ind i Kredsen, og denne sluttede efter ham, hvornæst Kongens Foged højt og lydeligt oplæste for ham den af den under 6. Oktober 1854 allernaadigst anordnede Commission bestående af Assesorerne Rothe og Køpke under 21. August 1855 afsagte dom, hvorved Peder Olsen er dømt til at miste sin hals og hans Hoved sættes paa en Stage, samt den under 30. Maj 1856 af Højesteret derefter afsagte dom, hvorved Commissionærernes Dom erkendt ved magt at stande, ligesom også blev oplæst det kongelige allernaadigste Rescript af 16. juli 1856, hvorved Peder Olsens idømte straf er formildet derhen, at han fritages for at hans hoved sættes paa en stage.

Efter at dette var sket overgav Kongens Foged delinquenten til den gejstlige, Pastor Oxholm, som talte nogen hjertelige Ord til Delinquenten og befalede ham at anraabe Guds Barmhjertighed, hvornæst Delinquenten for den gejstlige tilstod at have udført det Mord, hvorfor han er tiltalt og dømt, i hvis Følge han modtog Velsignelsen af Præsten og blev derpå af den gejstlige ført hen til Skafottet, hvor han efter at være afklædt, rolig og uden at tale et Ord, lagde sig ned, hvorpå Bøjlerne blev spændte over hans Hals og han af Skarpretteren meddelt det dræbende Hug, der i eet Slag skilte Hovedet fra Kroppen.

Legemet med Hovedet blev derpå lagt i en Kiste, som var i Beredskab, hvornæst Laaget blev tilslaaet og Kisten nedsænket i en Grav, som i forvejen var gravet i nærheden af Retterstedet.

Forretningen blev saaledes sluttet og bekræftet med Underskrift.

L. Schmidt

const.

Vidner

Hans Nielsen Mads Jørgensen

Udskriftens rigtighed bevidner Wends Herredscontor i Middelfart

den 16. August 1856

L. Schmidt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regning (Se det originale dokument) ( transskriberet af af Hans Jensen)

over Omkostningerne ved Udførelsen af Exekutionen over Delinqventerne Peder Olsen, Jens Henrik Christiansen Boye, Christen Hansen Sosmed og Anders Hansen Sørensen Pranger, hvoraf de tvende førstnævnte er idømte Livsstraf og de tvende Sidstnævnte Straf af at stryges til Kagen.

--------------------------------

1856

August 12. Befordring fra Horsens til Snoghøj, XX 10 rbd - 0 mk - 12 sk.

" 14. En Baad over Bæltet - 5 " "

" 14. en Vogn fra Middelfart til Birkedommeren paa Kjærlingberg

2½ Mil og derfra til Retterstedet ved Broende paa samme

Vej 2 Mil fra Middelfart 3 " - 2 " - 4 "

" 15. For Fuldbyrdelsen af Dødsstraffen over Jens Henrik

Christiansen Boye 8 " - " - "

" 15. For Fuldbyrdelsen af Kagstrygningen af Christen Hansen

Sosmed og Anders Hansen Sørensen Pranger 10 " - " - "

" 15. Befordring tilbage til Middelfart 3 " - 3 " - 4 "

" 15. For at grave en Grav til Jens Henrik Christiansen Boye - 1 " - " - "

" 15. For 3 Mands Assistence 3 " - " - "

" 15. For Pælen eller Kagen 4 " - " - "

" 15. En Vogn til Retterstedet ved Gribsvad 3 1/4 Mil 5 " - 1 " - 8 "

" 16. For Fuldbyrdelsen af Dødsdommen over Peder Olsen

8 " - " - "

" 16. For en Vogn tilbage til Middelfart 4 " - 1" - 8 "

" 16. For en Baad over Bæltet " - 5 " - "

" 16. Befordringsudgiften fra Snoghøj til Horsens 10 " - 0 " - 12 "

72 rd - 2 mk - sk

Foranstående Beløb 72 rd 2 mk er mig betalt af Herredsfogeden i Wends Herred, hvorfor kvitteres.

Ved min nærværelse i Middelfart den 16. August 1856

A. Nielsen

Skarpretter

Rigtig Genpart bekræfter L. Schmidt

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bilag: Odense Amt (Se det originale dokument)

Kommissionen i anledningen af de på hmd. Morten Andersen af Kirke Søby og hmd. Niels Hansen af Broendehus forøvede mord 1853-1856

( transskriberet af af Hans Jensen)

 

Ifølge Deres højvelbaarenheds Skrivelse af 24. Juli sidstleden er den over Delikventerne Peder Olsen, Jens Henrik Christiansen Boye, Chresten Hansen Sosmed og Anders Hansen Sørensen Pranger ergangne højesteretsdom af 27. Maj dette aar, således som samme er verdificeret ved Kongelig allernaadigst Reskript af 16. Juli næstefter, exeqveret idet Jens Henrik Christiansen Boye er halshugget, og Christen Hansen Sosmed samt Anders Hansen Sørensen Pranger ere kagstrøgne på Retterstedet ved Broende d. 15. August, og Peder Olsen er halshugget på Retterstedet ved Gribsvad d. 16. August, ligesom de kagstrøgne Forbrydere ere afleverede til Tugthuset i Horsens, i hvilken Anledning vi tillade os tjenstligst at lade følge, saavel den med Deres Højvelbaarenheds Skrivelse modtagne højesteretsdom og Kongelig allernaadigst Reskript med Afskrift af disse Aktstykker, saa og Udskrift af de afholdte Executionsforretninger og endelig Attest om Delikventernes Aflevering til Straffeanstalten.

Derfor tillade vi os at lade følge Regning med 12 Bilage over Udgifterne til Beløb 173 rbd 2 mk 8sk hvilket beløb vi forvente os refunderet ved en Anvisning på XX

Wedellsborg Birk og Wends Herreds Contor d. 10. Oktober 1856.

Underdanigst

N.MadsenSchmidt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wedellsborg Birk og Wends Herreds Contor (Se det originale dokument)

( transskriberet af af Hans Jensen)

 

Ifølge Deres højvelbaarenheds Skrivelse af 24. Juli sidstleden er den over Delikventerne Peder Olsen, Jens Henrik Christiansen Boye, Chresten Hansen Sosmed og Anders Hansen Sørensen Pranger ergangne højesteretsdom af 27. Maj dette aar, således som samme er verdificeret ved Kongelig allernaadigst Reskript af 16. Juli næstefter, exeqveret idet Jens Henrik Christiansen Boye er halshugget, og Christen Hansen Sosmed samt Anders Hansen Sørensen Pranger ere kagstrøgne på Retterstedet ved Broende d. 15. August, og Peder Olsen er halshugget på Retterstedet ved Gribsvad d. 16. August, ligesom de kagstrøgne Forbrydere ere afleverede til Tugthuset i Horsens, i hvilken Anledning vi tillade os tjenstligst at lade følge, saavel den med Deres Højvelbaarenheds Skrivelse modtagne højesteretsdom og Kongelig allernaadigst Reskript med Afskrift af disse Aktstykker, saa og Udskrift af de afholdte Executionsforretninger og endelig Attest om Delikventernes Aflevering til Straffeanstalten.

Derfor tillade vi os at lade følge Regning med 12 Bilage over Udgifterne til Beløb 173 rbd 2 mk 8sk hvilket beløb vi forvente os refunderet ved en Anvisning på XX

Wedellsborg Birk og Wends Herreds Contor d. 10. Oktober 1856.

Underdanigst

N.MadsenSchmidt

 

Gravsten og kors på Boyes Bakke.

Foto: Leif Sepstrup 2013